Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
leszekzukowski
leszekzukowski
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viamiscauliflower miscauliflower
leszekzukowski
8596 fe8c
leszekzukowski
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viamiscauliflower miscauliflower
leszekzukowski
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— słowa zbyt proste
leszekzukowski
leszekzukowski
1268 0400
Reposted fromkotowate kotowate viamiscauliflower miscauliflower
leszekzukowski
4068 d445 500
Reposted fromcelofolia celofolia viamiscauliflower miscauliflower
leszekzukowski
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viamiscauliflower miscauliflower
leszekzukowski
leszekzukowski
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viamefir mefir
leszekzukowski
1020 b066 500
Reposted from777727772 777727772 viamefir mefir
leszekzukowski
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamefir mefir
leszekzukowski
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
leszekzukowski
0957 5307
Reposted fromyikes yikes viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
leszekzukowski
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
leszekzukowski
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
5165 eb70
Reposted fromkniepuder kniepuder vialesbian-party lesbian-party
leszekzukowski
4583 198e
Reposted frommartynkowa martynkowa vialesbian-party lesbian-party
leszekzukowski
4582 77c9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl