Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
leszekzukowski
Można oddychać, jeść, pić i czuć uderzenia własnego serca, a mimo to być martwym.
— Charlotte Link "Nieproszony gość"
Reposted fromxalchemic xalchemic viashitsuri shitsuri
leszekzukowski
leszekzukowski
0408 8e1d 500
Reposted fromheparyna heparyna viasweetnothingg sweetnothingg
leszekzukowski
Play fullscreen
Let's make it all for one and all for love
leszekzukowski
leszekzukowski
3626 b0f1
Reposted fromsoay soay viamiscauliflower miscauliflower
leszekzukowski
8596 fe8c
leszekzukowski
1509 51c3 500
Reposted fromyannim yannim viamiscauliflower miscauliflower
leszekzukowski
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— słowa zbyt proste
leszekzukowski
leszekzukowski
1268 0400
Reposted fromkotowate kotowate viamiscauliflower miscauliflower
leszekzukowski
4068 d445 500
Reposted fromcelofolia celofolia viamiscauliflower miscauliflower
leszekzukowski
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viamiscauliflower miscauliflower
leszekzukowski
leszekzukowski
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viamefir mefir
leszekzukowski
1020 b066 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamefir mefir
leszekzukowski
Off📵
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viamefir mefir
leszekzukowski
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamefir mefir
leszekzukowski
0957 5307
Reposted fromyikes yikes viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
leszekzukowski
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaczy-ty-to-ty czy-ty-to-ty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl